Klubbens vedtægter

Hørve skytteforening Vallekilde Hørve idrætscenter

Vedtægter for Hørve Skytteforening

§ 1
Foreningens navn er Hørve Skytteforening (H.S.) Foreningen er stiftet i 1868 under navnet Vallekilde Hørve 6 kreds. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred kommune.
§.2      Foreningens formål er ved skydning og anden kulturel virke, at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og      trivsel.
§.3      Foreningen er tilsluttet DDS Vestsjælland, og dermed undergivet deres vedtægter.      Foreningen kan med generalforsamlingens godkendelse, tilslutte sig andre organisationer m.v. §4.     Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.     Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.     Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen på førstkommende generalforsamling.     Foreningen kan udnævne æresmedlemmer. §.5     Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, bestående af formand, næstformand,kasserer og 4     bestyrelsesmedlemmer.     Valgbar til bestyrelsen, er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. §.6     Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til, at give orientering     til politiet eller om fornødent, at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken     som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af af en meddelt tilladelse til et våben. §.7     Kontingent for medlemskab af foreningen fastsættes hvert år af bestyrelsen, der tillige fastsætter prisen for     ammunition m.v. §.8     Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen påtagne forpligtelser, idet     foreningen alene hæfter med sin formue.     Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtigelsen.     Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art §.9     Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen,der holdes hvert år i januar måned.     Generalforsamlingens dato og tidspunkt bekendtgøres for de stemmeberettigede medlemmer senest 14 dage før     ved annonce samt opslag på skydebanen.     Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.     Kun fremmødte medlemmer , der er fyldt 14 år har stemmeret.     På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, ( over halvdelen ) dog kræves til udelukkelse     af et medlem, samt ændringer af klubbens vedtægter 2/3 del af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.     Hvis forslaget godkendes uden 2/3 del flertal,indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Forslaget kan her,     godkendes/forkastes ved almindeligt stemmeflertal.     Skriflig afstemning kan efter ønske foretages.     Der føres protokol over vedtagne beslutninger